ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Сертификати

Овластен ECDL тест центар

Секој модул се полага одделно, но во 1 ден може да се полагаат и сите модули. Тестот за секој модул чини 10 € во денарска противвредност.

Пред полагањето кандидатот задолжително треба да набави и индекс за Start (30 €), Core (37 €) или Profile (40 €). Секој Индекс опфаќа ЕДНА бесплатна диплома.

Законот за административни службеници во постапката за административна селекција за вработување, во член 39 став 10, ги наведува сертификатите

Повеќе...

ECDL Start сертификат

ЕCDL - Start сертификатот или Сертификат за дигитална писменост, гарантира дека кандидатот е целосно компетенен за користење на персонален компјутер и работа со наведените апликации во сертификатот кои се полагаат.

Повеќе...

ECDL Profile сертификат

ECDL - Profile сертификатот преставува проширување на знаењата на поединецот над нивото ECDL Start сертификатот и ја претставува реалната способност на кандидатот во избраните области при користење на компјутер и општите компјутерски апликации.

Повеќе...

ECDL Core сертификат

ECDL - Core сертификатот преставува потврда дека кандидатот е во целост компетентен за користење на компјутерот во избраните области.

Законот за административни службеници во постапката за административна селекција за вработување, во член 39 став 10, ги наведува сертификатите за дигитална писменост и познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско работење како еден од условите кои на кандидатот му носат дополнителни поени при аплицирање за работа во државна или јавна администрација. Еден од сертификатите е ECDL Core.

Повеќе...

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster