ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Пакети за канцелариска работа

Пакет за канцелариско работење - Основно ниво

(Windows, Word, Excel, Internet, Outlook)

Основно ниво

Овој курс е наменет за слушатели кои немаат или пак имаат мали познавања од работа на компјутер. Целта на овој курс е слушателите да се стекнат со компјутерски вештини за користење Windows, Word, Excel & Internet.

Повеќе...

Пакет за канцелариско работење - Напредно ниво

(Windows, Word, Excel, Internet)

Напредно ниво

Овој курс е наменет за слушатели кои имаат одредени познавања од работа на компјутер со Win, Word, Excel I Internet. Целта на овој курс е слушателите да се стекнат со напредни компјутерски вештини за корисење на Windows, Word, Excel & Internet.

Повеќе...

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster