ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Подготовка за меѓународни испити

Подготовка за Специјализиран курс - финансиски англиски јазик (ICFE)

 

Курсот се состои од вкупно 100 часа х 45 минути. Интензитетот на курсот е 3 пати неделно по 3 часа. Се работи по програма на Кембриџ- English for the Financial Sector, Professional English in use: Finance  која се состои од вкупно 24 лекции, од кои одреден број на лекции опфаќаат одредена област од финансии како што се инвестициско банкарство, управување со средства, сметководство, трговски финансии, финансиско известување, итн. Додека останатиот број на лекции се фокусира на

Повеќе...

Подготовка за Специјализиран курс за деловен англиски јазик (BEC)

 

Кембриџ - BEC Vantage Masterclass и

Кембриџ- Business Benchmark BEC Higher

Курсот се состои од вкупно 60 часа х 45 минути по ниво. Интензитетот на курсот е 3 пати неделно по 3 часа. Курсот го нудиме на две нивоа и тоа В2 и С 1 на јазична рамка на Советот на Европа. Соодветно на нивото се работи по програма на Кембриџ- BEC Vantage Masterclass и Business Benchmark BEC Higher. Двете програми нудат

Повеќе...

Подготовка за Специјализиран курс- англиски јазик за правници (ILEC)

 

Курсот се состои од вкупно 100 часа х 45 минути. Интензитетот на курсот е 3 пати неделно по 3 часа. Се работи по програма на Кембриџ- International Legal English која се состои од вкупно 15 лекции, од кои првата не воведува во правото и правните концепти со акцент на основните аспекти на правниот систем, додека секоја од останатите лекции покрива различна област од трговското право.

Кои се целите на курсот?

Повеќе...

Подготовка за ibt TOEFL (Internet Based Test - Test of English as a Foreign Language)

Темпото за одвивање на наставата е флексибилно и се договара во консултација со слушателите. Во согласност со потребите на слушателите подготовката се врши за интернет полагање на тестот во овластени центри.

Содржина:

Учебното помагало кое се користи во подготовката на слушателите е Ibt  Preparation for the TOEF - Longman во чиј склоп се и компјутерските вежби кои ги вежбаат усвоените вештини презентирани во учебникот и преставуваат

Повеќе...

IELTS

 

IELTS, односно Меѓународниот систем за тестирање по англиски јазик (International English language testing system), e водечки светски тест за познавање на англискиот јазик, со преку 1,7 милиони полагања минатата година.

IELTS ги оценува сите ваши вештини на англиски јазик — читање, пишување, слушање и зборување, и е осмислен на тој начин

Повеќе...

BULATS

Фонд на часови е 40 часа од по 45 минути.

Интензитет 2 или 3 пати неделно по 2 часа (90 минути).

БУЛАТС (Business Language Testing Service) е меѓународно признат испит на

Повеќе...

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster