ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Општ англиски јазик

Општ англиски јазик

 

СТЕПЕНИ (НИВОА) ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА
ОПШТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО ЕСП

 

CEFL

Елементарно ниво 1
Elementary 1
II степен
А1
Елементарно ниво 2
Elementary 2
III степен
А1
Пред средно ниво 1
Pre-intermediate 1
IV степен
А2
Пред средно ниво 2
Pre-intermediate 2
V степен
А2
Средно ниво 1
Intermediate 1
VI степен
Б1
Средно ниво 2
Intermediate 2
VII степен
Б1
Високо средно ниво 1
Upper-intermediate 1
VIII степен
Б2
Високо средно ниво 2
Upper-intermediate 2
IX степен
Б2
Напредно ниво 1 Advance 1 X степен Ц1
Напредно ниво 2 Advance 2 XI степен Ц1

Елементарно ниво - A1

(прв и втор степен за возрасни)

(Ниво A1 според ЗЕЈР)

ЗЕЈР го дефинира нивото А1 како што следи:

Корисникот може да разбере и да користи познати секојдневни изрази и најосновни фрази во врска со задоволување на потреби од конкретен тип. Може да се претстави себеси и другите и може да поставува и да одговара на прашања околу лични детали од типот каде живее, кои луѓе ги познава и нештата што ги има. Може да води

Повеќе...

Пред - средно ниво - А2

(трет и четврт степен за возрасни)

(Ниво A2 според ЗЕЈР)

ЗЕЈР го дефинира нивото А2 како што следи:

Корисникот може да разбере реченици и често употребувани изрази сврзани со области однајнепосредна важност (на пример, најосновни лични и семејни информации,информации сврзани со купување, локална географија, вработување). Може да комуницира во

Повеќе...

Средно ниво - B1

(петти и шести степен)

(ниво В1 според ЗЕЈР)

ЗЕЈР го дефинира нивото В1 како што следи:

Корисникот на јазикот може  да ги разбере главните поенти на јасен, стандарден разговор за познатинешта со кои редовно се среќава на работното место, во училиштето, вослободното време итн. Може да се снајде во повеќето ситуации што може да сејават во текот на

Повеќе...

Високо - средно ниво - B2

 

(седми и осми степен)

(ниво В2 според ЗЕЈР)

ЗЕЈР го дефинира нивото В2 како што следи:

Може да ги разбере главните идеи на сложен текст и на конкретни, и на апстрактни теми, вклучувајќи и технички дискусии од сопственото поле на специјализација. Може да комуницира доволно течно и спонтано, што овозможува нормална интеракција со

Повеќе...

Напредно ниво - C1

 

(деветти и десетти степен)

(ниво C1 според ЗЕЈР)

ЗЕЈР го дефинира нивото С1 како што следи:

Корисникот на јазикот да може да разбере широк опсег на сложени, подолги текстови и да препознаеимплицитно значење. Може да се изрази течно и спонтано без многуочигледно барање на соодветни изрази. Може да го користи јазикотфлексибилно и ефективно за општествени, академски и

Повеќе...

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster