ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Овластен ECDL тест центар

Печати

Секој модул се полага одделно, но во 1 ден може да се полагаат и сите модули. Тестот за секој модул чини 10 € во денарска противвредност.

Пред полагањето кандидатот задолжително треба да набави и индекс за Start (30 €), Core (37 €) или Profile (40 €). Секој Индекс опфаќа ЕДНА бесплатна диплома.

Законот за административни службеници во постапката за административна селекција за вработување, во член 39 став 10, ги наведува сертификатите

за дигитална писменост и познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско работење како еден од условите кои на кандидатот му носат дополнителни поени при аплицирање за работа во државна или јавна администрација. Еден од сертификатите е ECDL Core.

ECDL Index – Profile
(
полагање на сите 13 модули и издавање на еден сертификат)

45 €

Истите индекси служат и за Core или Start ниво со печат на стр.3. тогаш се врши наплата

37 – 30 €

Aко некој купил Start па сака Core, доплатата е

8,00€

Aко некој купил Core пасака Profile, доплатата е

9,00€

Aко некој купил Start па сака Profile, доплатата е

16,00€

Секој дупликат или издавање нова диплома е

10,00€

 

На прикажаните цени на ECDL индекси на кандидатот му се одобрува попуст во износ од 25% како што следи:

 

Кандидати

Доказ

Студенти

E‐26 легитимација, копија од индекс или потврда oд универзитет

Деца

Копија од детска книшка или потврда од училиште

Невработени

Потврда од Национална служба за вработување

Раселени лица

Раселеничка легитимација

Интерно раселени лица

Раселеничка легитимација

Самохрани родители

Потврда од Центар за социјални работи

 

Полагањето се одвива во просториите на ЕСП, на ул. 9-ти Мај бр. 4 Скопје (мапа),
а истото можете да го закажете на тел. 02 3246-041 или 075 446 706.

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster