ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Подготовка за ECDL

Печати

Следење на обука пред полагање за ECDL тест не е неопходно. Кандидатите можат и самостојно да се подготвуваат.

Но ЕСП нуди и подготвителни обуки за секој од модулите.

Обука

часови

цена

Модул 1 - Основи на компјутерот
Модул 2 - Основи за користење на интернет
Модул 3 - Обработка на текст

33 x 45 min

4.300 ден.

Модул 4 - Табеларни пресметки

27 x 45 min

4.800 ден.

Модул 5 - Користење на база на податоци

30 x 45 min

6.500 ден.

Модул 6 - Презентации

15 x 45 min

3.000 ден.

Модул 7 - ИТ Безбедност

12 x 45 min

2.000 ден.

Модул 8 - Онлајн колаборација

12 x 45 min

2.500 ден.

Модул 9  - Обработка на слика

24 x 45 min

4.500 ден.

Модул 10 – Уредување на WEB

39 x 45 min

7.500 ден.

Модул 11 – Проектно планирање

30 x 45 min

7.500 ден.

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster