ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Flash

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows. Слушателите имаат можност да научат да

ја користат оваа програма за анимирање и интерактивност.

Содржина за Flash:

 • Основи запознавање со Flash прозорецот
 • Цртање и боење
 • Напредни техники на цртање
 • Анимации со помош на трансформација на движење
 • Анимации со помош на трансформација на обликот
 • Timeline ефекти и наредби
 • Додавање на звук
 • Употреба на слоеви
 • Креирање на командни копчиња
 • Употреба на компоненти
 • Вклучување на анимација во web страна
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster