ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Основи на JAVA

Печати

 

 • Општо за Јава.
  • Основни карактеристики
  • Подесување на околина
   • Потребни инсталации
  • ЈVM и JDK
   • Java Vir tual Machine-опис
   • Java Development Kit-опис
 • Netbeans IDE
  • Опис на околина
   • Инсталација
   • Подесувања
   • Извршување на програма
   • Пребарување во код
   • Пристап до класи
  • Креирање на пакет
  • Креирање на проект
  • Креирање на класа
 • Синтакса
  • Прописи за пишување на код
   • Правила за добро среден код
  • Класи, методи, објекти-основни поими
  • Main-метод
 • Modifiers types
  • access modifiers
  • Non-access modifiers
 • Променливи
  • Типови променливи
  • Декларација
  • иницијализација
 • Објекти и класи
  • Дефиниција на класа
  • Креирање на објекти
   • Инстанцирање на објекти
 • Конструктори
  • Дефиниција на конструктор
  • Параметри на конструктор
 • Основни податочни типови
  • Дефиниција на податочни типови
  • Употреба
  • ранг
 • Основни оператори
  • Аритметички оператори
  • Релациони оператори
  • Логички оператори
 • Дефиниција на лупи за повторување.
  • While лупа
   • Синтакса
   • употреба
  • For лупа
   • Синтакса
   • употреба
 • Дефиниција на услов
  • If-statement
  • If..else-statement
 • Стрингови
  • Креирање на стрингови
  • Операции со стрингови
   • Конкатенација
 • Низи
  • Декларација
  • Креирање
  • Пристапување до елемент
 • Методи
  • Дефиниција
  • Параметри
  • Типови
 • Објектно ориентиран дизајн-ООД
  • Дефиниција
  • принципи
 • Апстракција
  • Дефиниција на апстрактни класи
  • Користење на апстрактни класи
  • Апстрактни методи
 • Наследување и полиморфизам
  • дефиниција
  • Наследување од апстрактни класи
 • Енкапсулација
  • Дефиниција
  • Get-методи
  • Set- методи
 • Интерфејси
  • Декларација
  • Користење

 

 

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster