ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Project

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои имаат одредени предзнаења за работа на компјутери и Windows XP. Со овој курс е предвидено слушателите да се оспособат за временско планирање на задачите во кои што ке влезат сите услови и ограничувања во предвид.

Содржина за Project:

 • Вовед
  • Проекти
  • Дефинирање на проектни цели и стратегии
 • Развивање на проект
  • Алатки
  • Планирање
  • Идентификување на Фази на проектот
  • Дефинирање задачи
  • Идентификување на milestones
  • Развој на проектен распоред
  • Менаџирање со распоредот
  • Развој на динамичен план
  • Типови на ресурси
  • Идентификување на ресурси за проектот
  • Менаџирање со ресурси
 • Прокетно менаџирање и мониторинг
  • Планирање со Wizard
  • Проектни погледи (Views)
   • Gant Chart
   • PERT Chart
   • Task Usage
   • Tracking Gantt
   • Resource Sheet
   • Resource Usage
   • Повеќе Views
  • Извештаи
  • Поврзаност на задачите (FS;SS;FF;SF)
  • Lag и Lead Time
  • Critical Path
  • Менаџирање со Critical Path
  • Менаџирање со тимови и членови на тимови
  • Менаџирање со буџети
  • Календар (Стандарден, Ресурси)
  • Contour Pattern (Flat, Back Loaded, Front Loaded, Double Peak, Early Peak, Late Peak, Bell, Turtle)
  • Preset Resource Contour
  • Effort Driven Распоред
  • Комуникација и документирање
  • Работа со повеќе проекти
  • Проектна евалуација
  • Затворање на проектот
  • Друго
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster