ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Access

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои сакаат да се здобијат со познавања од релациони бази на податоци. Аccess e наменет за складирање на голем број на податоци

Содржина за Access:

 

  • Општо за релациони бази на податоци
  • Организирање на податоците во табели и подесување на врски помегу нив
  • Креирање на табели
  • Креирање на едноставна база, отворање и затворање на база
  • Креирање на форми
  • Креирање на посложени бази и формирање на прашалници
  • Модифицирање на прашалници
  • Креирање на извештаи
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster