ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Excel - напредно ниво

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои веќе имаат одредени предзнаења од Excel. Целта на курсот е да се совладаат напредните алатки од Excel за работа со табели, разни пресметки и анализи со цел да постигнат поголема професионалност и ефикасност во изработката на разни документи.

Содржина на напреден Excel:

 

 • Работа со повеќе работни листови
 • Функции  sumif, countif, sumproduct
 • Кoмбинирaње на функции
 • Апсолутни и релативни референци
 • Сортирање
 • Филтрирање
 • Вметнување на форми
 • Сложени графикони, графикони со секундарна оска
 • Копирање на графикон во Word
 • Заштита на работен лист
 • Валидација на ќелии
 • Макро инструкции
 • Pivot Table & Pivot Chart
 • Текстуални, логички, математички и тригонометриски, статистички функции
 • Конверзија на редови во колони и обратно
 • Уредување на страници пред печатење
 • Насловни редици и колони за повторување на секоја страница при печатење
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster