ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Excel

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои сакаат да се здобијат со основни и средни познавања од областа на Excel.

Содржина за Excel:

 

 • Стартување на Excel, опис на алтниците,
 • форматирање на страна,
 • внесување на податоци,
 • селектирање на келии, зголемување,
 • хедер и футер,
 • autofill,
 • сумирање, снимање
 • Отворање на постоечки документ,
 • Undo; Redo
 • Едноставни форматирања,
 • Вметнување и бришење на редови и колони,
 • печатење
 • Спојување на келии,
 • форматирање на текст,
 • задавање на рамки и боја,
 • едноставни формули
 • Формати за броеви, датум, време, валута,
 • условано форматирање,
 • копирање на текст,
 • работа со маргини и подесувања на лист
 • Вметнување на слика,
 • користење нa едноставни фумкции max, min, average,
 • Филтрирање на податоци,
 • вметнување на букви од WordArt,
 • порамнувања на текст во келија, wrap text, shrink to fit, закосен текст,
 • Вметнување на гарфикон, работа со разни типови на гарфикони и нивна алатница
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster