ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


BULATS

Печати

Фонд на часови е 40 часа од по 45 минути.

Интензитет 2 или 3 пати неделно по 2 часа (90 минути).

БУЛАТС (Business Language Testing Service) е меѓународно признат испит на

Одделот за сертифицирање на англиски јазик при Универзитетот Кембриџ наменет за компании, организации и високо образовни институции. Обезбедува брза и сигурна проверка на јазичните вештини на поединци или групи на вработени или студенти. 

Наменет е да го утврди нивото на познавање на јазикот за вработени кои користат англиски во нивната работа и за студенти и вработени кои се дел од курсеви или програми за обука каде познавањето англиски јазик е важен елемент на образовните програми.

Тестот има два дела: читање и слушање и трае околу 85 минути.

Повеќе информации за испитот можете да најдете на http://www.britishcouncil.mk/exam/bulats

ЕСП најпрвин го тестира моменталното познавање на англискиот јазик на потенцијалните кандидати и согласно со пакетот на вештини кои кандидатот сака да ги тестира, врши општа јазична подготовка и запознавање со структурата на тестот Bulats.

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster