ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Англиски за човечки ресурси

Печати

 

Преглед

Англиски за човечки ресурси е соодветен за менаџери по ЧР, вработени во ЧР, како и сите оние кои работат во агенциите за вработување и привремени вработувања. Курсот им помага на слушателите да се стекнат со релевантните изрази и вокабулар кој е потребен да зборуваат и комуницираат ефективно во нивната област. Секоја единица од Англиски за човечки ресурси опфаќа различни прашања поврзани со полето на ЧР, вклучително вработување, работни односи, бенефиции и надомест. Овој курс нуди дополнителна помош со јазикот кој е потребен за типични задолженија за ЧР како оценувања, евалвации, интервјуа и извештаи.

Фонд на часови и интензитет

Вкупен фонд на часови: 30 од по 45 минути.

Интензитет: 2 пати неделно по 2 часа од по 45 минути (90 минути).

По успешно завршување на курсот секој слушател добива Диплома со ниво според Заедничката Европска Рамка.

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster