Англиски за правници

Печати

 

Краток, брз, специјализиран курс по англиски јазик од областа на правната терминологија.

Потребно ниво на познавање на јазикот:
Средно познавање на општиот англиски јазик односно Б1 ниво според Заедничката Европска Рамка. (Intermediate – B1)

Опис

English for Legal Professionals

(Англиски за правници) е идеален краток курс за секој кој има потреба да зборува за правото во деловна средина со клиенти, деловни партнери и колеги.

 

Преглед

Англиски за правници им помага на слушателите на курсот да зборуваат со користење на зборовен фонд од областа на правото во деловна средина. Курсот им овозможува на слушателите да се стекнат со правниот јазик кој им е потребен да комуницираат со доверба. Англиски за правници опфаќа основи на области од трговско право, договорно право, авторско право и право на интелектуална сопственост, трудово право, стопанско и стечајно право. Секоја единица го става слушателот во различно сценарио и го учи како да ги советува клиентите за соодветни текови од правни те постапки. Автентичните документи го презентираат професионалниот вокабулар а дополнителни
дефиниции на правни зборови и фрази.

Фонд на часови и интензитет

Вкупен фонд на часови: 30 од по 45 минути.
Интензитет: 2 пати неделно по 2 часа од по 45 минути (90 минути).

По успешно завршување на курсот секој слушател добива Диплома со ниво според Заедничката Европска Рамка.