ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Детски компјутерски курсеви

Датум на објавување

Детските компјутерски курсеви се наменети за деца до 14 годишна возраст. Едно ниво трае едно полугодие.

групи од 6 - 10 год. I, II, III и IV ниво

групи од 11 - 14 год. I, II, III и IV ниво

 

6 - 10 год

ПРВО НИВО

 • Windows
 • Paint
 • Word
 • Internet

Вкупен фонд на часови = 30
Интензитет - еднаш неделно по 2 часа од по 45 мин

ВТОРО НИВО

 • Windows
 • Word
 • Power Point
 • Internet

Вкупен фонд на часови = 30
Интензитет - еднаш неделно по 2 часа од по 45 мин

ТРЕТО НИВО

 • Windows
 • Word
 • Power Point
 • Excel
 • Internet

Вкупен фонд на часови = 30
Интензитет - еднаш неделно по 2 часа од по 45 мин

ЧЕТВРТО НИВО

 • Windows
 • Power Point
 • Excel
 • Internet
 • Photo Shop

Вкупен фонд на часови = 30
Интензитет - еднаш неделно по 2 часа од по 45 мин

   

11- 14 год

ПРВО НИВО

 • Windows
 • Paint
 • Word
 • PowerPoint
 • Internet

Вкупен фонд на часови = 30
Интензитет - еднаш неделно по 2 часа од по 45 мин

ВТОРО НИВО

 • Windows
 • Word
 • PowerPoint
 • Excel
 • PhotoShop
 • Internet

Вкупен фонд на часови = 30
Интензитет - еднаш неделно по 2 часа од по 45 мин

ТРЕТО НИВО

 • Word
 • PhotoShop
 • Dreamweaver
 • Hosting

Вкупен фонд на часови = 30
Интензитет - еднаш неделно по 2 часа од по 45 мин

ЧЕТВРТО НИВО

 • PhotoShop
 • Dreamweaver
 • HTML
 • CSS
 • SoThink
 • Hosting

Вкупен фонд на часови = 30
Интензитет - еднаш неделно по 2 часа од по 45 мин

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster