ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Курсеви по странски јазик

Датум на објавување

По успешно завршување на секој степен, секој слушател добива Диплома за

завршен степен како и детален извештај (Report Card) за постигнатите резултати: писмено и усно (граматика, вокабулар, изговор и флуентност). Дипломите се усогласени според Европската јазична рамка CEF.

 • Општ странски јазик
  • Курсеви по англиски јазик
  • Курсеви по германски јазик
  • Курсеви по италијански јазик
  • Курсеви по француски јазик
  • Курсеви по грчки јазик
  • Курсеви по турски јазик
  • Курсеви по албански јазик
 • Деловен англиски јазик
 • Комуникација - англиски јазик
 • Специјализиран англиски
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster