ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


ECDL Core сертификат

Печати

ECDL - Core сертификатот преставува потврда дека кандидатот е во целост компетентен за користење на компјутерот во избраните области.

Законот за административни службеници во постапката за административна селекција за вработување, во член 39 став 10, ги наведува сертификатите за дигитална писменост и познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско работење како еден од условите кои на кандидатот му носат дополнителни поени при аплицирање за работа во државна или јавна администрација. Еден од сертификатите е ECDL Core.

Core сертификатот го стекнува кандидатот кој по успешно стекнат Start сертификат ќе ги положи и следните два стандардни модули:

Profile сертификат

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster