ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


ECDL Profile сертификат

Печати

ECDL - Profile сертификатот преставува проширување на знаењата на поединецот над нивото ECDL Start сертификатот и ја претставува реалната способност на кандидатот во избраните области при користење на компјутер и општите компјутерски апликации.

Profile сертификатот го стекнува кандидатот кој по успешно стекнат Start сертификат ќе положи и еден или повеќе од стандардните модули:

  • Модул 6 - Презентации
  • Модул 5 - Користење на база на податоци
  • Модул 7 - ИТ Безбедност
  • Модул 8 - Онлајн колаборација
  • Модул 9 - Обработка на слика
  • Модул 10 - Уредување на веб
  • Модул 11 - Проектно планирање

Profile сертификат

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster