ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Овластен ECDL тест центар

Печати

и центар за ECDL обука

ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програм кој го креирале стручњаци од целиот свет, а е проверен и одобрен од страна на релевантни меѓународни инцтитуции.

Со преку 15 милиони кандидати во 148 земји ECDL стандардот преставува најраспространет стандард за информатичка писменост во светот.

ECDL сертифицираната програма е:

  • Меѓународно призната
  • Заснована на примени на високи стандарди за квалитет
  • Достапна за различни ИКТ знаења
  • Ускладена со потребите на пазарот на трудот и технолошкиот напредок
  • Вендорски независна

ЕCDL - Start сертификатот или Сертификат за дигитална писменост гарантира дека кандидатот е целосно компетенен за користење на персонален компјутер и работа со наведените апликации во сертификатот кои се полагаат. Start сертификатот го стекнува кандидатот кој ќе положи 4 модули:

ECDL - Profile сертификатот преставува проширување на знаењата на поединецот над нивото ECDL Start сертификатот и ја претставува реалната способност на кандидатот во избраните области при користење на компјутер и општите компјутерски апликации. Profile сертификатот го стекнува кандидатот кој по успешно стекнат Start сертификат ќе положи и еден или повеќе од стандардните модули:

ECDL - Core сертификатот преставува потврда дека кандидатот е во целост компетентен за користење на компјутерот во избраните области. Core сертификатот го стекнува кандидатот кој по успешно стекнат Start сертификат ќе ги положи и следните два стандардни модули:

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster