ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


C++

Печати

Овој курс е воведен и наменет за средношколци или пак за секој оној кој сака да

Овој курс е воведен и наменет за средношколци или пак за секој оној кој сака да научи програмирање со употреба на програмскиот јазик C++.

Фонд на часови: 30 од по 45 минути (22 часа од по 60 минути). 2 пати неделно по 2 часа од по 60 минути.

Материјалите се вклучени во цената.

По завршување на курсот се добива диплома за завршен курс.

Методологија: Совладување на содржини на принцип чекор по чекор.

 

Опфат (содржина):

 • Вовед во C++ програмирање
 • Variables, Types, Expression,
 • Functions and Procedural Abstraction
 • Programming logic
 • File and Streams,
 • Branch and Loop Statement
 • For, While, Do… While Loops,
 • Multiple selections and Switch statement
 • If, If..Else
 • Arrays and Strings
 • Pointers and memory allocation
 • Задачи, програми
 • Друго
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster