ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Windows & Word

Печати

 

Овој курс е наменет за слушателите кои сакаат да се здобијат со основни и средни познавања од областа на Windows и Word.

Содржина за Windows:

 • Хардвер и софтвер,
 • Хардверски компоненти,
 • Монитор,
 • Опис на тастатура,
 • Употреба на маус, меморија,
 • Стартување на Windows,
 • Опис на работната површина,
 • Икони
 • Копчето Start, часовник, дигитрон, користење на Start менито
 • Користење на Windows апликациите,
 • Минимизирање, максимизирање, затворање,
 • Зголемување, поместување, и уредување на Windows прозорците,
 • Користење на Accessories
 • Windows Explorer, креирање, бришење, преименување на фолдери и документи
 • Организирање на фолдери и документи, darg&drop, copy, paste
 • прилагодување на Desktop, Desktop properties, Background, Screen saver, Short Cuts,
 • Користење на Control panel, подесување на време и датум, регионални подесувања,
 • Подесување на глувчето

 

Содржина за Word

 • Стартување на Word, опис на стандардната алатница и алатницата за форматирање
 • Манување на фонтови, големина, Bold, Italic, Underline, порамнување на текст
 • Снимање и принтање на документ
 • Отворање на постоечки документи
 • Вметнување на header & footer
 • Вметнување на симболи
 • Вметнување на броеви на страница
 • Работа со набројувања и подточки
 • Вметнување на табела
 • Вметнување на слика од Clip Art, from file
 • Вметнување на букви од Word Art
 • Вметнување на фустноти
 • Копирање на текст
 • Работа со табели, задавање на формати на табела, додавање и бришење на редови и колони
 
 
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster