ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Пакет за канцелариско работење - Напредно ниво

Печати

(Windows, Word, Excel, Internet)

Напредно ниво

Овој курс е наменет за слушатели кои имаат одредени познавања од работа на компјутер со Win, Word, Excel I Internet. Целта на овој курс е слушателите да се стекнат со напредни компјутерски вештини за корисење на Windows, Word, Excel & Internet.

 

 • MS Windows -
  • Работа во Windows средина, работа со фолдери, копирање, снимање итн.
  • Start мени, часовник, калкулатор
  • Позадина на работната површина
  • Избор на Screen saver
  • Користење на Control panel, подесување на време и датум, регионални подесувања,
  • Подесување на глувчето
 • МС Word -
  • Форматирање на текст
  • Детално уредување на пасос, простор пред и после пасос, дефинирање на проред
  • Дефинирањена посебен header & footer за парни и непарни страници, како и посебен header & footer за насловна страница
  • Набројување на податоци и користење на произволни симболи за Bullets
  • Дефинирање на наслови и заглавија
  • Креирање на автоматска содржина и нејзино изменување
  • Дефинирање на произволна фуснота
  • Креирање на Text Box
  • Форматирање на табели, насока на текст
  • Дефинирање кулумни
  • Уметнички текст
  • Вметнување на excel табели во word
  • Auto Shapes, 3D објект
 • MS Excel -
  • Работа со повеќе работни листови
  • Функции  sumif, countif, sumproduct
  • Кoмбинирaње на функции
  • Апсолутни и релативни референци
  • Сортирање
  • Филтрирање
  • Вметнување на форми
  • Сложени графикони, графикони со секундарна оска
  • Копирање на графикон во Word
  • Заштита на работен лист
  • Валидација на ќелии
  • Макро инструкции
  • Pivot Table & Pivot Chart
  • Текстуални, логички, математички и тригонометриски, статистички функции
  • Конверзија на редови во колони и обратно
  • Уредување на страници пред печатење
  • Насловни редици и колони за повторување на секоја страница при печатење
 • Интернет - GoogleDocs
  • Креирање на датотеки              
  • Креирање  документи               
  • Креирање  пресметковна табела
  • Креирање  презентација
  • Креирање  образец
  • Креирање формулар
  • Можност за соработка со други корисници
  • Зачувување на документите локално и на сервер
  • Заштита и приватност
  • Увезување на документи, табели и презентации
  • Објавување и споделување на веќе подготвени датотеки
  • Измена во реално време
  • Креирање, примање и препраќање на пораки преку Outlook
  • Креирање на потсетник (календар)
  • Дефинирање на 1 или повеќе потписи
  • Додавање контакти, бришење и организирање
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster