ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Пакет за канцелариско работење - Основно ниво

Печати

(Windows, Word, Excel, Internet, Outlook)

Основно ниво

Овој курс е наменет за слушатели кои немаат или пак имаат мали познавања од работа на компјутер. Целта на овој курс е слушателите да се стекнат со компјутерски вештини за користење Windows, Word, Excel & Internet.

 

 • MS Windows-
  • Компоненти на персонален компјутер
  • Што е хардвер, а што софтвер?
  • Опис на тастатура и нејзината поделба
  • Опис на работната површина, икони, креирање на Short Cuts
  • Минимизирање, максимизирање, затворање, поместување на Windows прозорците
  • Креирање, бришење, преименување и префрлање на папки и датотеки
 • MS Word -
  • Стартување на Word, опис на основната лента со алатки
  • Манување на фонтови, големина
  • Задебелени, искосени и подвлечени букви
  • Порамнување на текст
  • Снимање и печатење на документи
  • Отворање на постоечки документи
  • Вметнување на header & footer
  • Вметнување на броеви на страница
  • Вметнување на симболи
  • Работа со набројувања и потточки
  • Вметнување и уредување на табели
  • Вметнување и уредување на слики
  • Вметнување и уредување на букви од Word Art
  • Вметнување на фустноти
  • Копирање на текст
 • MS Excel -
  • Стартување на Excel, опис на основната лента со алатки
  • Големина на Excel датотека, како и ограничувања на Excel работен лист
  • Селектирање на ќелии, редици и колони, и нивно форматирање
  • Вметнување и бришење на редици и колони
  • Вметнување, бришење и копирање на работен лист
  • Вметнување на header & footer
  • Уредување на страници
  • Автоматско пополнување на податоци
  • Спојување на ќелии
  • Форматирање на ќелии, уредување на тип на податок, порамнување, задавање на рамки и боја
  • Формати за броеви, датум, време, валута, проценти
  • Условно форматирање
  • Користење нa функции: Sum, max, min, average, count
  • Креирање формули, пресметка на проценти како даноци и маржи
  • Вметнување и уредување на букви од Word Art
  • Вметнување на слика
  • Вметнување на графикони, работа со разни типови на графикони, уредување и изменување на графикони
 • Интернет -
  • Пребарување на интернет
  • Креирање на бесплатна електронска пошта
  • Примање и праќање на пораки
  • Прикачување на датотеки (Attachment)
  • Подесување на Outlook со лична електронска пошта
  • Креирање, примање и препраќање на пораки преку Outlook
  • Бришење на личната електронска пошта од Outlook на даден компјутер
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster