ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Опрема за изведување настава:
320 GB HDD, 8GB RA, Core i7 - 2600 3.4 Ghz,
Лиценциран софтвер
BenQ MX503, DLP, 1024x768, 2700 ANSI, 13000:1

Настава:
Еден слушател на еден компјутер. Се изведува на принцип совладување чекор по чекор преку практични вежби.

Материјали:
Секој слушател добива прирачник кој се состои од теорија како основа за практична примена, како и практичен приказ на поедини делови од содржината.

Тестирање:
Начин на тестирање (за време на наставата - тоа би било преку повторување преку вежби при што слушателите самостојно работат) и финалниот тест кои што вклучува самостојно изготвување на документи.

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster