ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програмa којa ja креирале стручњаци од целиот свет, а е проверенa и одобренa од страна на релевантни меѓународни инцтитуции.

Со преку 15 милиони кандидати во 148 земји ECDL стандардот преставува најраспространет стандард за информатичка писменост во светот.

ECDL сертифицираната програма е:

 • Меѓународно призната
 • Заснована на примени на високи стандарди за квалитет
 • Достапна за различни ИКТ знаења
 • Ускладена со потребите на пазарот на трудот и технолошкиот напредок
 • Вендорски независна

 

Законот за административни службеници во постапката за административна селекција за вработување, во член 39 став 10, ги наведува сертификатите за дигитална писменост и познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско работење како еден од условите кои на кандидатот му носат дополнителни поени при аплицирање за работа во државна или јавна администрација. Еден од сертификатите е ECDL Core.

 • Сертификати

  Број на артикли: 4

  Овластен ECDL тест центар

  Секој модул се полага одделно, но во 1 ден може да се полагаат и сите модули. Тестот за секој модул чини 10 € во денарска противвредност.

  Пред полагањето кандидатот задолжително треба да набави и индекс за Start (30 €), Core (37 €) или Profile (40 €).

  Полагањето се одвива во просториите на ЕСП, на ул. 9-ти Мај бр. 4 Скопје (мапа),
  а истото можете да го закажете на тел. 02 3246-041 или 075 446 706.

 • Обука за ECDL

  Број на артикли: 1

  Центар за ECDL обука

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster