ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Курсеви по странски јазик

По успешно завршување на било кој степен, секој слушател добива Диплома за завршен степен како и детален извештај (Report Card) за постигнатите резултати: писмено и усно (граматика, вокабулар, изговор и флуентност). Дипломите се усогласени според Европската јазична рамка CEF.

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster