ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


 • ECDL

  Број на артикли: 0

  ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програмa којa ja креирале стручњаци од целиот свет, а е проверенa и одобренa од страна на релевантни меѓународни инцтитуции.

  Со преку 15 милиони кандидати во 148 земји ECDL стандардот преставува најраспространет стандард за информатичка писменост во светот.

  ECDL сертифицираната програма е:

  • Меѓународно призната
  • Заснована на примени на високи стандарди за квалитет
  • Достапна за различни ИКТ знаења
  • Ускладена со потребите на пазарот на трудот и технолошкиот напредок
  • Вендорски независна

   

  Законот за административни службеници во постапката за административна селекција за вработување, во член 39 став 10, ги наведува сертификатите за дигитална писменост и познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско работење како еден од условите кои на кандидатот му носат дополнителни поени при аплицирање за работа во државна или јавна администрација. Еден од сертификатите е ECDL Core.

  • Сертификати

   Број на артикли: 4

   Овластен ECDL тест центар

   Секој модул се полага одделно, но во 1 ден може да се полагаат и сите модули. Тестот за секој модул чини 10 € во денарска противвредност.

   Пред полагањето кандидатот задолжително треба да набави и индекс за Start (30 €), Core (37 €) или Profile (40 €).

   Полагањето се одвива во просториите на ЕСП, на ул. 9-ти Мај бр. 4 Скопје (мапа),
   а истото можете да го закажете на тел. 02 3246-041 или 075 446 706.

  • Обука за ECDL

   Број на артикли: 1

   Центар за ECDL обука

 • Компјутерска едукација

  Број на артикли: 10

  Опрема за изведување настава:
  320 GB HDD, 8GB RA, Core i7 - 2600 3.4 Ghz,
  Лиценциран софтвер
  BenQ MX503, DLP, 1024x768, 2700 ANSI, 13000:1

  Настава:
  Еден слушател на еден компјутер. Се изведува на принцип совладување чекор по чекор преку практични вежби.

  Материјали:
  Секој слушател добива прирачник кој се состои од теорија како основа за практична примена, како и практичен приказ на поедини делови од содржината.

  Тестирање:
  Начин на тестирање (за време на наставата - тоа би било преку повторување преку вежби при што слушателите самостојно работат) и финалниот тест кои што вклучува самостојно изготвување на документи.

 • Јазична едукација

  Број на артикли: 3

  Курсеви по странски јазик

  По успешно завршување на било кој степен, секој слушател добива Диплома за завршен степен како и детален извештај (Report Card) за постигнатите резултати: писмено и усно (граматика, вокабулар, изговор и флуентност). Дипломите се усогласени според Европската јазична рамка CEF.

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster