ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Профилирање кадри

Печати

 

Психолошки тестови и профил на личноста

Врз основа на психолошки тестови и индивидуален пристап се врши профилирање на личноста со фокус на:

  • Регрутација и селекција на кадар
  • Планирање избор на нови вработени
  • Односи на вработени и администрација при вработување
  • Анализа на работно место и работни задачи
  • Идентификување потреби за обука и надградба
  • Управување со кариера на вработени
  • Оценување, евалвација на работата и начини на наградување
  • Мотивација и стимулирање на вработените
  • Подготовки за трансфери
  • Промени и управување со промени
  • Справување со проблеми и конфликтни ситуации
  • Други скроени за вашите потреби

За повеќе информации и закажување состанок на:
тел. 02 32 46 041     075 446 686     071 324 170

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster