ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Превод и толкување

Печати

 

 • ЕСП располага со тим опитни преведувачи кои веќе со години опслужуваат домашни и странски фирми и организации. Тимот преведувачи на ЕСП е остручен и има искуство за преводи усни (консекутивни и симултани), како и за писмени преводи од македонски на странски јазици и обратно.
 • Основниот принцип на работење на ЕСП е да излезе во пресрет на сите потреби на своите клиенти на кои е човечки можно да се одговори. Во таа насока, итноста е дел од деловната практика на ЕСП, што значи дека ЕСП е подготвен да реагира и да решава проблеми со висок степен на итност во краток временски рок.
 • Тимот е остручен за преводи на долунаведените странски јазици на македонски и обратно:
 
 • Англиски јазик
 • Француки јазик
 • Бошњачки јазик
 
 • Албански јазик
 • Италијански јазик
 • Словенечки јазик
 
 • Турски јазик
 • Бугарски јазик
 • Чешки јазик
 
 • Ромски јазик
 • Романски јазик
 • Влашки јазик
 
 • Грчки јазик
 • Српски јазик
 • Шпански јазик
 
 • Германски јазик
 • Хрватски јазик
 • Руски јазик
 
 • Арапски јазик
 • Кинески јазик
 • и др.
Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster