ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

20 години ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси


Артикли

Други странски јазици

Печати

Курсеви по германски јазик
Курсеви по италијански јазик
Курсеви по француски јазик

Курсеви по грчки јазик
Курсеви по турски јазик
Курсеви по албански јазик

По успешно завршување на степенот секој слушател добива Диплома за завршен степен како и детален извештај (Report Card) за постигнатите резултати: писмено и усно (граматика, вокабулар, изговор и флуентност). Дипломите се усогласени според Европската јазична рамка CEF.

Провери го своето ниво за познавање на

Англиски
Германски
Италијански
Француски

Joomla Templates. Copyright © 2005 ESP Skopje, All rights reserved. Please send questions and comments to the Webmaster